Si esteu interessats en alguna publicació, separata, còpia, etc., poseu-vos en contacte amb la SCHF al correu schf@schf.cat

El Butlletí

A finals de 1992, al cap d’un any d’haver estat constituïda la Societat, apareixia publicat el primer número del “Butlletí de la Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana”, amb la finalitat de disposar d’un mitjà propi de publicació d’estudis i d’investigacions històriques i d’oferir al soci informació periòdica sobre la Societat i el moviment històric.

Desprès de 38 números, el 2006, el Butlletí deixa pas a la Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, editada també amb periodicitat quadrimestral.

Monografies

El 1995 s’enceta una nova sèrie de publicació amb caràcter monogràfic amb la finalitat difondre treballs que per la seva extensió o pel propi interès del tema requereixen una difusió unitària.

Distribució gratuïta a tots socis i principals entitats relacionades amb la Farmàcia catalana.

La Revista

Amb data abril de 2006 es publica el primer número de la Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. La circumstància del canvi de denominació de la Societat, junt amb la conveniència de disposar la Societat d’una publicació periòdica amb majors possibilitats de distribució que un Butlletí, feu optar per una publicació periòdica amb una orientació de revista.

Directora: Núria Casamitjana
Periodicitat: anual
Distribució gratuïta a totes els socis i principals entitats relacionades amb la Farmàcia catalana.

Normes_Publicacio_REVISTA_SCHF_v_2021.pdf (614 downloads )

Llibres i altres publicacions

La Societat edita, en format de Llibre d’Actes, les conferències, ponències i comunicacions de les bianuals Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, i també altres llibres i fulletons de contingut històric.

Totes les publicacions són distribuïdes gratuïtament als socis.